سرخط
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: در پنج ماه نخست سالجاری ۱۸۳ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته،۴۰ درصدافزایش یافته است.