سرخط
مسئول سازمان بسیج حقوقدان با اشاره به اجرای طرح کشوری آموزش همگانی حقوق گفت: آموزش همگانی حقوق بر پایه هر مسجد یک حقوقدان در مرحله اول با شناسایی مساجد شاخص و الگوی استان‌ها شروع شده است.