سرخط
کارگروه زنان روستایی و عشایر در آستانه روز جهانی زنان روستایی تشکیل شد.