سرخط
"الکساندر کریونیشف" در هفته گذشته موفق شد از لحظه عبور ایستگاه فضایی بین‌المللی از برابر ماه عکسبرداری کند.