سرخط
کارشناسان معتقدند چای سیاه نیز همچون چای سبز برای کاهش وزن مفید است.