سرخط
این پچ دارای سوزن‌های میکروسکوپی است که واکسن را مستقیما به سلول‌های ارائه کننده آنتی ژن زیر سطح پوست ارائه می‌کند.