سرخط
سازمان فضایی آمریکا «ناسا» تصویر زیبایی از سحابی روح در فاصله ۶۵۰۰ سال نوری از زمین منتشر کرد.