سرخط
زوج خوش ذوقی در روسیه با پوشیدن لباس دزدان دریایی،پیمان ازدواج خود را امضا کردند.