سرخط
محققان یک افشانه تولید کرده‌اند که در صورتی که کفش ها به محلول آن آغشته شوند دیگر خیس یا کثیف نمی‌شوند.