سرخط
زن 53 ساله تایلندی هنگامیکه متوجه حضور یک مار پیتون 3 متری در خانه اش می شود که قصد داشته حیوان خانگی اش را بکشد از پلیس درخواست کمک کرد.