سرخط
آثار تربیتى تاریخ از نگاه نهج البلاغه آثار تربیتى تاریخ از نگاه نهج البلاغه یکى از حوزه هاى مطالعاتى نهج البلاغه که به تفکر در آن بسیار تأکید شده، تاریخ است که با توجه به شأن هدایتگرى امیرمؤمنان على علیه السلام مى تواند یکى از روش هاى تربیتى ایشان به شمار آید. چکیده یکى از حوزه هاى مطالعاتى نهج البلاغه که به تفکر در آن بسیار تأکید شده، تاریخ است که با توجه به شأن هدایتگرى امیرمؤمنان على علیه السلاممى تواند یکى از روش هاى تربیتى ایشان به شمار آید. از نگاه نهج البلاغه، تاریخ یکى از منابع غنى تربیت در اسلام است که هدف از مطالعه آن تصدیق عملى یعنى تربیت در سایه توجه به حقایق گذشتگان است. این مقاله با رویکرد اکتشافى ـ تحلیلى کوشیده است تا با بررسى سخنان امیرمؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه، آثار تربیتى مطالعه تاریخ را کشف نماید، به علل تأثیرگذارى تاریخ در زندگى و نحوه تأثیرپذیرى صحیح از تاریخ بپردازد و رابطه تاریخ با تربیت را تبیین نماید. نتیجه این پژوهش که با کشف، تحلیل و اثبات آثار تربیتى مطالعه تاریخ به دست آمده است، نشان مى دهد که مطالعه تاریخ آثارى همچون پرورش فکرى و عقلانى، بیدارى از غفلت، مرگ آگاهى، تقوا، اخلاق عملى، حیا، زهد، محاسبه، ارائه الگوهاى نمونه خواهد داشت.  کلیدواژه ها: تأثیرگذارى تاریخ، نتایج تربیتى تاریخ، تاریخ و تربیت، تاریخ در نهج البلاغه، اهمیت تاریخ. نویسندگان: مهدى مردانى (گلستانى) / عضو هیئت علمى دانشگاه قرآن و حدیث                  سمیه عابدى / کارشناس ارشد علوم حدیث گرایش نهج البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث              ماهنامه معرفت - سال بیست و پنجم، شماره 4 (پیاپی 223)، تیر 1395. برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.