سرخط
دستگاه قضا در صف مقدم مبارزه با زمین خواری قرار داد و به عنوان مدعی‌العموم در این زمینه ورود کرده و با تخریب ساخت‌‌و‌ساز‌های غیرمجاز و تشکیل پرونده با زمین‌خواران برخورد قاطعانه دارد.