سرخط
 والدین انگلیسی که کودکان اوتیسمی دارند از حمایت دولت محروم هستند.