سرخط
غواصان رامسری در اعماق دریای خزر پرچم امام حسین (ع) را به اهتزاز درآوردند.