سرخط
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر نقش خطیر سازمان تعزیرات حکومتی به منظور نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی ،رشد تولید ،مبارزه با قاچاق و افزایش قدرت خرید مردم تأکید کرد.