سرخط
همسر رییس جمهور آمریکا پس از حضور در باغ وحش پکن به تماشای دیوار چین رفت.