سرخط
خوش‌وبش ترامپ و پوتین هنگام عکس یادگاری در نشست اَپِک در ویتنام را ببینید.