سرخط
اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه سوال اصلی مقاله این است که روسیه از چه راهبردهایی در حوزه انرژی در سیاست خارجی استفاده می­ کند و هدف از اعمال این سیاست‌ها چیست؟ چکیده امـروزه در روابط بین الملل سلطه بـرکـانـون­ های تولید و منبع نفت وگاز و مسیر انتقال آن ها اساس کار بسیاری از سیاستگذاران را تشکیل می ­دهد وکشورهایی کـه دارای سیاست انـرژی محور هستند غـالب تصمیم­ هـای خود را بـا تکیه بـر پشتوانه انرژی اتخاذ می­نمایند.روسیه کشوری است که از اهرم انرژی برای بازسازی قدرت خود استفاده می­ نماید و در زمینه صادرات گاز طبیعی به اروپا ایفاگر یک نقش اساسی می‌باشد. روسیه با نگاه به کاهش توان نظامی، تنزل موقعیت سیاسی و مشکلات ساختاری اقتصاد خودو نیز متأثر از اصل کارآمدی ابزارها و استفاده از کارآمدترین آن ها در رویکرد عمل‌گرایی، منابع انرژی را مهم ­ترین برگ‌ برنده خود در عرصه رقابت‌های‌ بین‌المللی می‌داندو بر همین اساس تلاش‌ فزاینده‌ای را برای استفاده از منابع انرژی به عنوان سلاحی سیاسی و اهرمی مهم در سیاست خارجی مدنظر قرار داده است. سوال اصلی مقاله این است که روسیه از چه راهبردهایی در حوزه انرژی در سیاست خارجی استفاده می­ کند و هدف از اعمال این سیاست‌ها چیست؟ و بر این فرض استوار است که روسیه تلاش می‌کند از اهرم انرژی در تعامل خود با سایر کشورها به نحو مطلوبی بهره گیرد و با کنترل بخشی از بازار انرژی نقش یک بازیگر مهم سیاسی و ژئوپلیتیک جهانی را با موفقیت ایفا کند و با استفاده از برگ انرژی به عنوان یک سلاح در پی بازسازی امپراتوری خود است.  کلیدواژه ها: روسیه؛ انرژی؛ نفت و گاز؛ گازپروم؛ خطوط لوله؛ اروپا و آسیای مرکزی نویسندگان: عبدالرضا فرجی راد: دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی روح الله صالحی دولت آباد: دانش آموخته کارشناسی ارشد، مطالعات منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبایی فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز - دوره 23، شماره 98، تابستان 1396 . برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.