سرخط
رابطۀ ویژگی های روان شناختی- شغلی با عملکرد کارکنان رسته اطلاعات رابطۀ ویژگی های روان شناختی- شغلی با عملکرد کارکنان رسته اطلاعات تحقیق حاضر با هدف احصای ویژگی‌های مورد نیاز رسته شغلی کارکنان اطلاعات و رابطۀ آن با عملکرد آنها اجرا شده که از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت، جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. چکیده مقاله: در هر سازمان مشاغل گوناگونی وجود دارد که لازمۀ انجام دادن وظایف هر یک از این مشاغل برخورداری از توانایی‌ها و ویژگی‌های شخصیتی خاصی است. تحقیق حاضر با هدف احصای ویژگی‌های مورد نیاز رسته شغلی کارکنان اطلاعات و رابطۀ آن با عملکرد آنها اجرا شده که از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت، جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. نمونۀ مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل 83 نفر از مدیران برای رتبه بندی ویژگی‌ها و شاخص‌ها و 181 نفر از کارکنان اطلاعات برای پاسخ به پرسش‌نامه ها بوده اند که به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده شامل پرسش‌نامۀ محقق ساخته و پرسش‌نامۀ کارایی سالیانه کارکنان است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ویژگی‌های مختلفی برای موفقیت شغلی در رستۀ اطلاعات مورد نیاز است که در این میان رازداری، تعصب ملی، امانت داری، نظم و انظباط، سلامت روان، توانایی جمع آوری اطلاعات، صداقت و حفاظت گفتار و غیره دارای بالاترین میانگین هستند. همچنین بین ویژگی‌های احصا شده با نمرات کارایی کارکنان رابطۀ معناداری ( R=0/31) وجود دارد که این همبستگی برای مؤلفۀ پایبندی به مقررات، هوش و استعداد، روابط مؤثر اجتماعی، مهارت گوش دادن، روحیۀ خودگذشتگی و توانایی جمع‌آوری اطلاعات بالاتر از (0/18 = R) است. کلیدواژگان: ویژگی‌های روان شناختی- شغلی ، رستۀ اطلاعات، عملکرد، کارایی کارکنان نویسندگان: احمد سوری ,هادی نور محمدی ,محمد حسین عباس نژاد فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی - سال دهم، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1394. برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.