سرخط
حوزه مفهومی رؤیت در قرآن کریم حوزه مفهومی رؤیت در قرآن کریم نگاه خداوند نسبت به مخلوقات خود خصوصاً انسان و نگاه انسان به جنبه‌های مختلف و پیرامون خود، مفاهیم و تفاصیل گوناگونی دارد و علاوه بر آن نگاه بر کیفیت شناخت و احساسات تأثیر دوطرفه دارد. چکیده نگاه خداوند نسبت به مخلوقات خود خصوصاً انسان و نگاه انسان به جنبه‌های مختلف و پیرامون خود، مفاهیم و تفاصیل گوناگونی دارد و علاوه بر آن نگاه بر کیفیت شناخت و احساسات تأثیر دوطرفه دارد. به عبارت دیگر نگاه هر شخصی بر نوع شکل‌گیری احساسات، عواطف و شناخت بشری نسبت به خود و محیط پیرامون‌اش اثر می‌گذارد و بر عکس این تأثیر دوسویه و دوطرفه است. مقاله حاضر ضمن بررسی واژه‌شناختی رؤیت در قرآن به تقسیم‌بندی‌های مختلف آن می‌پردازد و زوایای مختلف این مفهوم را در قرآن مورد تحقیق قرار می‌دهد. کلیدواژه ها: قرآن؛ رؤیت؛ نظر؛ رؤیت خدا؛ بصیرت نویسندگان: نسیبه علمایی: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد.  مهدی لطفی: استادیار دانشگاه اصفهان. فصلنامه مطالعات قرآنی - دوره 6، شماره 22، تابستان 1394 .  برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.