سرخط
رئیس دادگستری شهرستان جیرفت گفت: هیچ گونه تخریب محیط زیست، منابع طبیعی و کندن درختان در حال حاضر به جهت جاده سازی در منطقه جبالبارز جنوبی این شهرستان وجود ندارد.