سرخط
دادستان اراک از پلمب بیش از 8 سفره خانه غیرمجاز به دلیل تخلفات عدیده از جمله عرضه قلیان، عدم رعایت حجاب اسلامی، استفاده از مواد غذایی غیر قابل مصرف، عدم اخذ مجوزات قانونی خبر داد.