سرخط
شوراهای حل اختلاف استان کرمان رتبه سوم در زمینه صلح و سازش در کشور را کسب کرد.