سرخط
سرخ پوشان تبریزی برای بازگشت به نیمه بالای جدول مقابل فولادی قرار گرفته‌اند که به دنبال تداوم نتایج درخشانش است.