سرخط
۱۵۲ فقره پرونده حقوقی و کیفری در شعبات شورای حل اختلاف شهرستان پردیس درآبان ماه سال جاری به سازش رسیدند.