سرخط
پنج قلو های اهل مجتمع کوئیک دشت ذهاب که روی آوار خانه شان بازی میکنند.