سرخط
پلیس بریتانیا طرح ترور ترزا می، نخست وزیر این کشور را خنثی کرده است.