سرخط
ارتش صهیونیستی به منظور مواجه با درگیری ها و موج اعتراض ها و مخالفت های احتمالی ناشی از تصمیم ترامپ اعلان آماده باش کرده است.