سرخط
رئیس دادگستری استان همدان در دیدار مردمی با شهروندان این استان به مشکلات حقوقی و قضایی آنها رسیدگی و دستورات مقتضی برای پیگیری و حل را صادر کرد.