سرخط
35022 نفر بازی کاشیما – پرسپولیس را از نزدیک دیدند.