سرخط
کارگردان فیلم ۱۳۵۹ گفت: متاسفانه من این اتفاق را بارها گفته‌ام ولی هیچ وقت تغییری ایجاد نشده است. سینمای امروز درگیر فوق مافیای پخش شده است.