سرخط
آمریکا روز جمعه هشت کشور از جمله هند را که به شدت به نفت ایران وابسته است، مشمول معافیت از تحریم‌های نفتی ایران کرد.