سرخط
کمیسون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور را اعلام کرد.