سرخط
خبر خوب اینکه امروز صدای آه و حسرت و شادی و هیجان بچه‌ها در گلو خفه نشد و خبر خوب‌تر اینکه امروز صدای جواد خیابانی در سالن‌های آمفی‌تئاتر مدارس پیچید؛‌ درست مثل بازی برگشت ایران و استرالیا در ملبورن در 21سال قبل.