سرخط
سوالات خبرنگاران آبادانی از پائولو سرجیو تعجب این مربی پرتغالی را در پی داشته است.