سرخط
مدیرکل پیشگیری‌های اجتماعی و فرهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بنا داریم تا پایان برنامه ششم توسعه یکصد و پنج هزار مدرسه را تحت پوشش نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) قرار دهیم.