سرخط
زمین پرداز گفت: با خواندن دو صفحه از فیلمنامه، ترسیدم که در این فیلم بازی کنم، اما به دلیل ارزشمند بودن اثر، بازی کردم.