سرخط
دادستان تهران گفت: بخشی از توزیع گوشت تنظیم بازار باید به اصناف سپرده شود.