سرخط
روسیه وامی به ارزش ۳۸ میلیون یورو برای خرید تسلیحات روسی به کوبا داد.