سرخط
سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا که تاکنون در مقابل ایران و کره شمالی به کار گرفته و با شکست مواجه شده، دستمایه یادداشت جیمز دورسی محقق سیاست بین الملل قرار گرفته است.