سرخط
مجری جوان صداوسیما جای عادل فردوسی پور در برنامه را گرفت.