سرخط
برای تهیه سمنو خانگی برای شب عید مهم است که در تمام مراحل رشد، گندم جای خنک و کم نور باشد، گندم را پاک کنید همه ی دانه های شکسته و نصفه را جدا کنید. چون باعث ترش شدن و بوگرفتن گندم میشوند ، سپس بشورید و رویش آب معمولی بریزید.