سرخط
اظهارنظرها و موضع گیری های دو حزب اصلی شرکت کننده در انتخابات اخیر ترکیه همچنان ادامه دارد.