سرخط
استفاده از تکنولوژی‌های روز در روند دادرسی سبب می‌شود تا از بسیاری از چالش‌هایی که با بکارگیری از روش‌های سنتی متوجه دستگاه قضایی می‌شده است پیشگیری به عمل آید و استفاده از ویدئوکنفرانس در زمینه برگزاری جلسات دادگاه ضمن سرعت بخشیدن به رسیدگی، از ایاب و ذهاب متهم و خطرات ناشی از آن جلوگیری می‌کند.