سرخط
کنگر گیاهی است خودرو با برگ‌های خاردار است که در ادامه تصاویری از آن را مشاهده می‌کنید.