سرخط
احتمال می‌رود که رشته رشته شدن این اثر هنری باعث افزایش ارزش و بهای آن شده باشد.