سرخط
اعلام نرخ بیکاری در آمریکا، اندازه گیری دقیقی از بیکاری به شمار نمی‌آید، چرا که این آمار افراد فاقد شغل را در نظر گرفته نمی‌گیرد.