سرخط
دفتر صدراعظم آلمان تأیید کرد که دو تابلو از امیل نولده را از دیوار برداشته است. نولده نقاشی نوگرا بود که گرایش‌های ناسیونال‌سوسیالیستی داشت، هر چند که رژیم نازی به کارهای او انگ "هنر منحط" زده بود.