سرخط
ضرب المثل‌هایی درباره بهار گفته شده که خواندن آن خالی از لطف نیست.