سرخط
دولت ایران برای رفع مشکلات ارزی ناشی از کاهش فروش نفت مجموعه مقرراتی را برای بازگشت ارز صادرات غیرنفتی به اجرا گذاشته است. آخرین آمارها از عدم موفقیت این راهکار خبر می‌دهند.